Algemene voorwaarden

Algemene Business-to-business voorwaarden voor de leden
van Koninklijke VHG

Artikel 1 – definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. aannemer: De aannemer, natuurlijk of rechtspersoon, die lid is van Koninklijke VHG en die de
navolgende werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.
b. werkzaamheden: in de zin van deze voorwaarden

 1. het voorbereiden en uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante
  werkzaamheden voor de aanleg en/of onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen,
  tuinen en overige groene ruimten, zowel binnen als buiten.
  Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden
  worden eveneens door onderhavige algemene voorwaarden beheerst.
 2. het leveren van materialen in verband met de hier, onder punt 1, genoemde
  werkzaamheden.
 3. het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen voor de werkzaamheden
  en de uitvoering daarvan.
  c. materialen: • levende materialen: goederen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven
  te blijven, te groeien en/of tot ontwikkeling te komen.
 • dode materialen: alle overige materialen, waaronder producten die binnen de
  opdracht/het vakgebied van de aannemer vallen.
  d. opdrachtgever: Iedere rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van
  zijn beroep of bedrijf, niet zijnde consument, die aan een aannemer opdracht geeft tot
  het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen, als onder sub b
  en/of sub c van dit artikel omschreven.
  e. consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  f. aanneemsom: Het totaalbedrag dat tussen opdrachtgever en aannemer van te voren is vastgesteld
  voor het verrichten van de daarbij overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren
  materialen.
  g. regiewerk: Alle werkzaamheden tussen opdrachtgever en aannemer, overeengekomen als
  bedoeld onder b, waarbij de prijs wordt bepaald naargelang de gewerkte tijd en de
  verwerkte materialen, op basis van een vooraf overeengekomen uurloon en prijs voor de
  materialen.
  h. uurloon: De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van een uur
  door een persoon. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden
  voor de aannemer rechtens geldende loonregelingen, verhoogd met opslagpercentages
  voor sociale lasten, bedrijfsonkosten en aannemersbeloning. Aan de opdrachtgever
  wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem in het kader van
  de overeengekomen opdracht werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor
  verplaatsing naar en van het werk.
  Artikel 2 – toepasselijkheid en bekendmaking
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbestedingen, alle overeenkomsten tot uitvoering van
  werk, koop- en verkoopovereenkomsten, alsmede alle andere overeenkomsten van de aannemer met
  opdrachtgever.
 2. De aannemer wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde
  voorwaarden van de hand.
  Artikel 3 – de offerte/het aanbod
 3. Voordat een offerte wordt uitgebracht, stelt de aannemer zich op de hoogte van alle de met de uitvoering
  van het werk verband houdende relevante informatie. De opdrachtgever heeft de plicht de aannemer in de
  gelegenheid te stellen deze informatie te vergaren en aan de aannemer uit eigen beweging alle voor de
  juiste uitvoering van de opdracht relevante informatie te verstrekken. De aannemer stelt de offerte op basis
  van de hem bekende en de door de opdrachtgever verstrekte informatie op. Mocht deze informatie blijken
  onvolledig of onjuist te zijn, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever.
 4. De aannemer brengt schriftelijk offerte uit. Onder schriftelijk wordt mede verstaan op elektronische wijze
  (per e-mail).
 5. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij
  uit de offerte anders blijkt.
 6. De offerte bevat een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief
  prijsvorming op basis van de door de opdrachtgever aan de aannemer verstrekte informatie. Verder bevat
  de offerte zoveel als mogelijk de (werk-)tekeningen en – berekeningen, alsmede de geldigheidsduur ervan
  en het aanspreekpunt bij de aannemer.
 7. De aannemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, alle intellectuele eigendomsrechten
  voor op alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zo berusten de auteursrechten
  hiervan bij de aannemer. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen dienen op eerste verzoek
  van de aannemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de aannemer ten dienste
  staande wettelijke maatregelen tot waarborging van deze rechten.
 8. Het is de opdrachtgever verboden materiaal van de aannemer, waarop intellectuele eigendomsrechten
  waaronder auteursrechten- rusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren,
  te gebruiken of tentoon te stellen zonder toestemming van de aannemer. Indien de opdracht voor uitvoering
  van het werk niet aan de aannemer wordt verstrekt zal, tenzij hierover een andere afspraak is gemaakt,
  de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum van de
  beslissing aan de aannemer retour worden gezonden. Aan de opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke
  en schriftelijke toestemming van de aannemer/auteursrechthebbende niet toegestaan het ontwerp zelf of
  door derden uit te voeren of te laten uitvoeren.
 9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de voorbereidings-, ontwerp- en
  tekenkosten aan de aannemer vergoeden in geval de aannemer wel was uitgenodigd tot het doen van
  tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt
  gegeven.
 10. In de offerte is vermeld wanneer met de (uitvoering van de) werkzaamheden wordt begonnen en wordt een
  indicatie afgegeven van het moment waarop de werkzaamheden worden opgeleverd.
 11. De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die voor de uit te
  voeren werkzaamheden wordt gehanteerd: aanneemsom of regie. Bij aanneemsom komen partijen een
  vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden worden verricht. Bij regie doet de aannemer een nauwkeurige
  opgave van de prijsindicatoren zoals het uurtarief van de mensen, machines en eenheidsprijzen van
  de benodigde materialen.
 12. Meer- en minderwerk wordt zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd en wederzijds geaccordeerd.
 13. De offerte vermeldt de betalingsvoorwaarden en de betalingsregeling. Alle bedragen en prijzen, genoemd
  in offertes of overeenkomsten, zijn exclusief BTW.
  Artikel 4 – de overeenkomst
 14. De overeenkomst tot aanneming van werk, tot het verrichten van regiewerk en/of van koop of verkoop,
  alsmede de aanvulling en/of wijziging daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de
  opdrachtgever. Deze aanvaarding geschiedt schriftelijk en met inachtneming van het in artikel 4 leden 2 en
  4 bepaalde.
 15. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever de offerte voor akkoord tekent en deze
  vervolgens overhandigt, dan wel terugzendt aan de aannemer, uiterlijk 30 dagen na de offertedatum, tenzij
  in de offerte schriftelijk anders is aangegeven.
 16. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht. Alsdan zijn de leden 2 en 3
  vervolgens opnieuw van toepassing.
 17. De offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn aanvaard, indien en op het moment dat de opdrachtgever
  ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat respectievelijk toestaat dat met de uitvoering van het werk door
  de aannemer wordt begonnen.
 18. De aannemer is op geen enkele wijze gebonden aan hetgeen is vermeld in prospectussen, folders en/of
  publicaties, afbeeldingen en tekeningen. De daarin vermelde gegevens binden de aannemer niet, tenzij hij
  dit schriftelijk bevestigt.
 19. Voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden is de aanwezigheid van bekabeling, leidingen en
  eventuele andere zaken, hem bekend.
  Artikel 5 – Prijswijzigingen en kostenverhoging
 20. De aannemer heeft het recht om tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet en/of CAO voortvloeien aan de
  opdrachtgever door te berekenen.
 21. De aannemer heeft ook het recht om kostenverhogende omstandigheden die niet aan de aannemer kunnen
  worden toegerekend en op het ontstaan waarvan de aannemer geen invloed heeft, aan de opdrachtgever
  door te berekenen. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan extra kosten of
  kostenverhoging als gevolg van klimaatverandering, veranderende of extreme weersomstandigheden en
  beperkende besluiten of regelgeving van overheidswege.
  Artikel 6 – Wijzigingen in de overeenkomst
 22. Wijzigingen in de overeenkomst, waaronder afwijkingen van deze algemene voorwaarden, worden
  schriftelijk overeengekomen en vastgelegd. Dit geldt niet voor de prijswijzigingen als genoemd in artikel 5.
 23. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, alsmeerwerk
  beschouwd en, voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 24. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, zoveel mogelijk
  schriftelijk worden geoffreerd.
  Artikel 7 – Leveranties
 25. Alle leveranties door de aannemer worden, behalve wanneer deze onderdeel vormen van de
  overeengekomen aanneemsom en dus in de prijs daarvan zijn inbegrepen, in rekening gebracht,
  onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 26. De aannemer staat in voor de echtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig
  de omschrijving in de offerte en de overeenkomst. De aannemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op
  de kwalitatief goede samenstelling van de te leveren materialen, dit alles met inachtneming van de
  wettelijke bepalingen die hieraan zijn gesteld en afgestemd op de voor de aannemer kenbare bestemming
  respectievelijk het gebruiksdoel.
  In geval de overeenkomst geheel of ten dele levering van materialen betreft geldt bij aflevering aan de
  opdrachtgever het volgende:
  Bij beschadiging van materialen dient de opdrachtgever deze op het ontvangstbewijs aan te tekenen en
  voorts binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk bij de aannemer te reclameren, bij in gebreke
  waarvan de opdrachtgever geacht wordt de zaken als zodanig te accepteren. Indien bij aflevering
  geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient de opdrachtgever dit ook op het
  ontvangstbewijs aan te tekenen.
 27. Voor de hergroei van geleverde en door hem verwerkte levende materialen gedurende het eerstvolgende
  groeiseizoen, wordt door de aannemer ingestaan, mits verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is
  van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel (andere vormen van) overmacht. In die
  laatste gevallen zal de uitval tot maximaal 10% van de waarde van het betreffende goed door de aannemer
  worden vergoed. De hoogte van het bedrag van het uitvalspercentage wordt bepaald door de hoogte van
  de totaalprijs van het/de in dit opzicht relevante geleverde product(en).
 28. Indien naar het oordeel van de aannemer de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weersen/
  of tijdelijke terreinomstandigheden niet (tijdig) kan geschieden, heeft hij het recht – zonder dat dit
  de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade – de werkzaamheden op te schorten totdat de
  omstandigheden, zoals hiervoor bedoeld, zijn geëindigd. De aannemer heeft daarbij het recht de aanplant
  verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of hergroei van geleverd
  materiaal noodzakelijk is.
 29. Aannemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) door de opdrachtgever zelf geleverde of
  voorgeschreven materialen, dan wel een door opdrachtgever voorgeschreven werkwijze, indien die
  materialen of werkwijze onjuist blijken te zijn en de aannemer dit niet wist of kon weten, dan wel de
  aannemer de opdrachtgever daarvoor heeft gewaarschuwd zonder dat dit tot een wijziging van de opdracht
  heeft geleid.
  Artikel 8 – Oplevering
  Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het
  werk wordt als geheel opgeleverd beschouwd wanneer de aannemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft
  meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer
  de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een
  gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
  Artikel 9 – Transportrisico’s
  TTenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden alle zaken vervoerd voor risico van de aannemer.
  Artikel 10 – Betaling/niet-tijdige betaling
 30. Facturen dienen door de opdrachtgever te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum en op de wijze
  in de overeenkomst aangegeven, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Compensatie of schuldvergelijking
  wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 31. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de
  percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 32. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken.
  Dit verzuim wordt ook niet opgeheven in het geval de opdrachtgever na het verstrijken van die termijn een
  laatste betalingsherinnering van de aannemer ontvangt en de opdrachtgever aan de hand hiervan in de
  gelegenheid wordt gesteld alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.
 33. Over (het gedeelte van) de betaling die niet-tijdig is verricht, is de opdrachtgever aan de aannemer rente
  verschuldigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van de algehele voldoening.
  Deze rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente. De opdrachtgever is daarnaast aansprakelijk voor alle
  buitengerechtelijke (incasso) kosten, waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van
  aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van
  een mogelijke gerechtelijke procedure alsmede gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten
  worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.
 34. Aan personen in dienst van de aannemer, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet
  bevrijdend worden betaald.
 35. Bij niet-tijdige betaling heeft de aannemer het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten,
  totdat de betaling alsnog gedaan is.
  Artikel 11- Afspraken door personeel
 36. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de aannemer binden deze
  laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 37. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband in ieder geval te worden beschouwd
  alle medewerkers die geen procuratie hebben, zoals die onder meer blijkt uit het Handelsregister.
  Artikel 12 – Milieuaspecten bij uitvoering van werkzaamheden
 38. De aannemer zal zorgen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of
  reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
 39. De kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 40. De aannemer wil bijdragen aan een transitie naar een circulaire economie. Dat doet aannemer
  door van groene reststromen zoals groenafval, snoeihout, maaisel etc. die vrij komen bij beheer en
  onderhoudswerkzaamheden zoals snoei- en kapwerkzaamheden bewust een product te creëren van
  (bijvoorbeeld) hoogwaardige schone houtsnippers en niet die reststromen te ontdoen als afvalstof. Het
  product zal worden gebruikt voor bijvoorbeeld duurzame energieopwekking in een biomassa centrale,
  recycling als bodemverbetering, ophoging of afdekking.
 41. Aannemer staat er voor in dat hergebruik van het product gewaarborgd wordt, verantwoord is en dat het
  product voldoende hoogwaardig is. Verder staat aannemer er voor in dat voldaan wordt aan relevante weten
  regelgeving zoals de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen, het landelijk afvalbeheersplan (LAP 3) en de
  Wet Milieubeheer.
 42. Door ondertekening van deze algemene voorwaarden stemt opdrachtgever in met de toepassing van de
  groene reststromen door de aannemer als verantwoorde benutting, en dat aannemer de reststromen niet
  ontdoet als afvalstof. Eventuele bijkomende kosten voor de verantwoorde benutting zijn voor rekening
  van de ondernemer. Opdrachtgever draagt conform artikel 10 lid 1 alleen de kosten voor de verantwoorde
  verwijdering van afval- en/of reststoffen.
  Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
 43. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de aannemer,
  zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.
 44. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de aannemer op de geleverde zaken door zaakvorming of
  anderszins teniet gaat, behoudt de aannemer zich het recht van een bezitloos pandrecht voor op een zaak,
  tot zekerheidsstelling van al hetgeen de opdrachtgever aan de aannemer verschuldigd is of zal worden,
  uit welke hoofde dan ook. De opdrachtgever dient op eerste verzoek van de aannemer medewerking te
  verlenen een bezitloos pandrecht op deze zaak te vestigen.
  Artikel 14 – Onderhoudswerkzaamheden
 45. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij
  uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 46. Opzegging van deze overeenkomst kan door beide partijen alleen geschieden per aangetekende brief
  gericht aan de wederpartij en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde
  van de lopende contractsperiode.
  Artikel 15 – Overmacht
 47. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts
  ten dele kunnen worden uitgevoerd, neemt de aannemer onmiddellijk contact op met de opdrachtgever om
  een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.
 48. In het geval dat de aannemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren, omdat
  voorbereidende en/of andere werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd,
  neemt de aannemer contact op met de opdrachtgever voor overleg over vervangende uitvoering. Deze
  omstandigheid levert een tekortkoming aan de zijde van opdrachtgever op en laat onverlet de gebruikmaking
  van de aannemer van de hem op grond van de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden
  toekomende rechten.
 49. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de aannemer worden opgeschort.
  Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van deze verplichtingen van de aannemer niet mogelijk
  is, langer duurt dan 90 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat
  geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 50. Indien bij het intreden van de overmacht de aannemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan,
  of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd hetgeen hij reeds heeft verricht
  en/of geleverd afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te
  voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
  Artikel 16 – Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging
 51. Bij het overlijden van de aannemer vóór de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgenden onder
  algemene titel niet verplicht dit werk verder uit te voeren of te voltooien, maar eindigt de opdracht. In
  dat geval behoort door de opdrachtgever aan rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom,
  verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij regiewerk
  het tot het ogenblik van overlijden van de aannemer dan verschuldigde berekend overeenkomstig de
  onderhavige voorwaarden.
 52. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is door de aannemer in ieder geval onmiddellijk
  opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling
  aanvraagt, zijn onder curatelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op zaken van de opdrachtgever
  wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming
  van de opdrachtgever of wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
 53. De aannemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval
  de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsanerings-regeling
  van toepassing is verklaard, alsmede in geval de opdrachtgever een aanvraag tot surséance van betaling
  heeft ingediend. Tevens heeft de aannemer in deze gevallen recht op ontbinding van de overeenkomst,
  onverminderd het recht van de aannemer om schadevergoeding te vorderen.
  Artikel 17 – Aansprakelijkheid
  1a. De aannemer is aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan
  gebouw en inventaris, personen, of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan
  nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel of zijn eventuele
  onderaannemers. De aannemer is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
  1b. Op de opdrachtgever rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die
  de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 54. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden
  omschreven, een beroep is gedaan.
 55. De aannemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan
  door/bij uitvoering van de overeenkomst tot maximaal het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheids
  verzekeraar van de aannemer wordt uitgekeerd, zulks met een maximum van € 1.000.000,- per gebeurtenis.
  Indien de opdrachtgever een hoger maximum aan aansprakelijkheid overeen wenst te komen, dient de
  opdrachtgever dit voor het sluiten van de overeenkomst aan de aannemer kenbaar te maken, zodat de
  aannemer alsdan een daartoe aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven of beroepen af
  kan sluiten. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van grove schuld of opzet van de
  aannemer.
 56. De eventuele aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde
  materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode
  materialen geldt de aansprakelijkheid van de aannemer niet verder dan op basis van de garantiebepalingen
  van de leverancier mogelijk is. Indien de aannemer de identiteit van zijn leverancier van dode materialen
  aan de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken
  teneinde vergoeding van schade te verkrijgen.
 57. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de aannemer niet,
  respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of
  verwerking met bij de opdrachtgever aanwezige grond vermenging is opgetreden.
 58. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden jegens de aannemer, indien de
  aannemer schade heeft veroorzaakt doordat door of namens de opdrachtgever onvoldoende, onjuiste of
  onvolledige informatie is verstrekt die, indien deze informatie wel bij de aannemer bekend was geweest,
  tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 59. De aannemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, grove schuld of anderszins ernstig
  verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de opdrachtgever.
 60. De aannemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde
  indien deze verzakking geen enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van
  grond, bodem of teelaarde.
 61. De aannemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in
  gebruiknemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.
 62. De aannemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het gebruik van door
  de opdrachtgever voorgeschreven materialen of de uitvoering van een van de opdrachtgever afkomstig
  ontwerp.
  Artikel 18 – Klachten
 63. Uitsluitend schriftelijke klachten over zichtbare gebreken in uitvoering van het werk als de levering van
  materialen, ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum, worden door de aannemer in behandeling
  genomen. Overige schriftelijke klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van
  materialen dienen uiterlijk 60 dagen na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van
  uitvoering van werkzaamheden of levering van materialen te zijn ontvangen.
 64. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van een klacht niet opgeschort.
 65. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de zaken zijn niet ontvankelijk indien
  de opdrachtgever niet de normale zorg in acht heeft genomen die van hem mag worden verwacht na
  beëindiging van dan wel de uitvoering van het werk en/of levering van materialen.
  Artikel 19 – Geschillenregeling
  Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van
  werk of van koop/verkoop zijn onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter in het arrondissement
  waar aannemer gevestigd is. Iedere partij heeft het recht om in plaats van de bevoegde Nederlandse rechter
  geschillen voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw, indien de oorzaak van het geschil (mede)
  van vaktechnische aard is. Geschillen zijn voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw slechts ontvankelijk indien
  niet reeds een procedure voor de bevoegde rechter is gestart. Indien een geschil als eerste aan de Raad
  van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, wordt behandeling door de bevoegde rechter geacht te zijn
  uitgesloten.
  Geschillen welke aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden voorgelegd zijn onderworpen aan de Statuten.
  Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Raad van Arbitrage, Stationsplein 29/3 hoog, 3511 ED Utrecht
  (telefoon (030) 234 32 22, fax (030) 230 01 25). Door het sluiten van een overeenkomst op basis van deze
  algemene voorwaarden gaan partijen hiermee akkoord. De uitspraak op basis van de geschillenregeling is
  finaal en bindend.
  Artikel 20 – Slotbepaling
  De algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Ledenraad van Koninklijke VHG en gedeponeerd bij
  de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980. Deze voorwaarden treden
  in werking per 1 juni 2023..

Fijn dat u er bent, deze website maakt gebruik van analytische en functionele cookies.